Privacy policy

Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt blijven toevertrouwen. Zo gaan we steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en zijn alle redelijke veiligheidsmaatregelen (op technisch en organisatorisch vlak) genomen teneinde verlies, wijziging, toegang door onbevoegden, accidentele verspreidig onder derden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van verzamelde persoonsgegevens te vermijden. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1. Reikwijdte van deze Privacyverklaring

Aan de hand van deze Privacyverklaring wenst Michaelhoeve u op een duidelijke en transparante wijze uit te leggen welke persoonsgegevens van u worden verzameld, waarom we dat doen, hoe we deze gegevens gebruiken en met wie u contact kunt opnemen indien u hierover vragen heeft.

Michaelhoeve kan deze Privacyverklaring wijzigen of bijwerken om tegemoet te komen aan feedback van klanten of om veranderingen in haar verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen.

2. Verzamelen van persoonsgegevens

2.1 Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:

  • persoonsgegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze website (inclusief onze pagina’s op sociale media). Bij wijze van voorbeeld, wanneer u online een aanvraag doet;
  • klant wil worden/wordt;
  • contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
  • de formulieren en contracten invult of ondertekent die wij u voorleggen;
  • online of elektronisch interacteert met ons;

Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. In dat geval respecteren we je keuze, maar u begrijpt dat we in dat geval bepaalde diensten mogelijks niet kunnen uitvoeren.

2.2 Welke gegevens worden verwerkt

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonlijke contact- en identificatiegegevens: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres;
  • Andere persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (waaronder het bieden van een goede dienstverlening).

De website gebruikt traceringstechnologieën die bepaalde gegevens verzamelen wanneer u de website website bezoekt. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dit verband.

3. Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder opgesomde welbepaalde, specifieke en gerechtvaardigde doeleinden:

Welke persoonsgegevens -Doeleinde -Rechtsgrond

Welke persoonsgegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Doeleinde: Opmaken van contact voor reservatie
Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en het opmaken van een correcte offerte.

Welke persoonsgegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Doeleinde: Uitvoering van de overeenkomst (met inbegrip van facturatie en bieden van naverkoopdiensten)
Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Doeleinde: Service voor, tijdens of na verkoop (via brief, telefoon, e-mail )
Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: Uw surfgedrag, openbaar beschikbare informatie zoals IP adres
Doeleinde: Analyse van doeltreffendheid van de website
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: naam, adres
Doeleinde: Om te voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen
Rechtsgrond: Wettelijke verplichting

4. Delen van persoonsgegevens door Michaelhoeve

4.1 Leveranciers

Michaelhoeve kan uw persoonsgegevens delen met derden indien dit nodig is.

4.3 Wettelijke vereisten

Michaelhoeve kan uw persoonsgegevens overdragen wanneer zij daartoe wettelijk wordt verplicht of indien zij te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

5. Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U beschikt over heel wat rechten om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u wat meer informatie:

5.1 Recht op inzage, rechtzetting, beperking en bezwaar

U heeft steeds het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als Michaelhoeve (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen) geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal hij u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U heeft ook het recht om Michaelhoeve te verzoeken om onjuistheden of onvolledigheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Daarenboven kan u, indien u dit nodig acht, Michaelhoeve verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U kunt altijd, zonder kosten, bezwaar maken tegen de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

5.3. Recht op wissing van gegevens

U kan ons onder bepaalde voorwaarden vragen om uw gegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

– de naleving van een wettelijke verplichting

– het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

5.4. Recht op intrekking van toestemming

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek gericht aan Michaelhoeve.

5.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, sturen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks door aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

5.6. Uitoefenen van uw rechten

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons een e-mail te versturen op het volgende e-mail adres: info@michaelhoeve.be met een duidelijke vraag omtrent uw gegevens. Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen.

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

6.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Michaelhoeve verschillende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend in beveiligde en gecontroleerde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

De servers waarop uw persoonsgegevens zijn opgeslagen staan in een gecontroleerde omgeving met beperkte toegang.

6.2 Bewaring

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking, rekening houdend met de verjaringstermijnen en de gebeurlijke bewaringsplichten voortvloeiend uit specifieke wetgeving (bv. boekhoudkundige en sociale wetgeving).

7. Contact opnemen of klachten

Michaelhoeve treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verwerkt (“verwerkingsverantwoordelijke”). Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de manier waarop wij deze persoonsgegevens verzamelen, kan u steeds contact opnemen via e-mail of per brief.

E-mail naar info@michaelhoeve.be

Brief naar: Michaelhoeve – Opheersstraat 31, 3870 Heers

Meer informatie over uw rechten kan u terugvinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Michaelhoeve uw persoonsgegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.